Aanmelden weekbrief!

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen? Mailt u dan naar
info@alettajacobsschool.nl met de volgende gegevens:


 • Naam ouder(s)
 • Naam kind(eren)
 • Groep kind(eren)
 • Welk e-mailadres
Kalender
<< jun 2017 >>
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Notulen MR

Notulen MR vergadering Aletta Jacobsschool

Notulen MR 28/4/15.

 • Notulen 11 Feb goedgekeurd.
 • Martin Helmhout is een nieuw lid van de MR. Christiane Waterson zal vertrekken. Martin Helmhout is a new member of the MR. Christiane Waterson is leaving.

Mededelingen Directie / Announcements management team:

  • IS Fees; kijkend naar het volgend schooljaar is het nodig de fees te verhogen met 300 euro. Mogelijk zullen de fees het schooljaar daarop (2016 – 2017) ook weer omhoog gaan met 300 euro. Er moet naar een balans gezocht worden tussen de kosten en uitgaven omtrent het duurder worden van het onderwijs op de IS.
  • Looking at next school year the fees need to go up by 300 euros to cover all costs. The year after that (2016-2017) the fees will most likely go up by 300 euros again. There are possibilities in finding a balance between the fees and the rise in cost of education at the IS. Ideas such as bigger classes / using less space (rental) / cutting down lesson hours from 980 to 940 and using a continuous schedule (no cost for lunchtime duty).
  • Communication about fees going up should be clear to the current and prospective parents.
  • MR heeft gestemd en akkoord gegeven dat de fees voor schooljaar 2015 – 2016MR voted and agreed that the fees for school year 2015 – 2016 will be 4,175 euro’s.
  • 4,175 euro zal zijn.
 • Formatie: IS nieuwe leerkracht vanaf nu in dienst, Claire Fletcher Jones. New teacher employed for the IS; Claire Fletcher Jones.

 

 •  

Continue rooster:

 • Drie ouders zijn bij Jack geweest omdat ze hun kinderen van school willen halen omdat er geen continu rooster is. Er is dus een signaal gegeven van de ouders dus vind de MR het belangrijk om hier iets mee te doen. Stappen hiervoor zijn als volgt:
 • Bespreking onderwerp team en directie.
 • MR (input hoe verder).
 • Ouders vragen / onderzoek / enquête.
 • Besluitvorming.
 • Three parents have been to see Jack to let him know they will take their children out of school because there is no continuous schedule (teachers cover lunchtime supervision so no costs for parents). The MR feels this topic needs to be looked into as there is a ‘danger’ of more children leaving the Aletta Jacobsschool because of this.

 

 • The steps that need to be taken are:
 1. Meeting with staff and management.
 2. MR (input and steps to move on from).
 3. Research parents’ wishes / poll / questionnaire.
 4. Decisions.

 

Sollicitatie procedure nieuwe directeur:

Dilemma:  formatie van de nieuwe directeur twee opties:

 1. Combi 50/50 met een andere school.
 2. Fulltime op de Aletta 0,8 schooljaar 2015/2016 maar dan het volgend schooljaar gedeeltelijk voor de klas.

Stand van zaken: Tweede gesprek met de persoon die heeft gesolliciteerd. Deze ronde bestaat uit een casus uitwerken.

 

 

Vergadering: 3e MR vergadering 2013-2014

Datum/aanvang: woensdag 25-02- 2014, 19.30 uur
Locatie: koffiekamer dr. Aletta Jacobsschool
Voorzitter: Roger Palmen
Notulist: Marian Andela
Verder aanwezig: Jack van de Beek, Gill Eaton, Monique van der Kar, André Nijland ,
Wil Tuit , Christiane Waterson,
Mary Webster, Wim de Boer
Afwezig met bericht: Paula Ratliff, Mary Webster

1.Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen vergadering 26-11-2013
De notulen worden goedgekeurd.

3.Post
Het MR magazine ligt ter inzage.

4. PO Arnhem slaat de handen ineen!
In deze koersnota van drie besturen van het primair onderwijs in Arnhem: De basis, Delta en Fluvius, wordt de intentie uitgesproken voor bestuurlijke samenwerking.
Wij hebben een aantal vraagtekens over zowel het proces als over de inhoud.
Het team van onze school heeft bezwaar tegen het feit dat deze stappen op bestuurlijk niveau genomen zijn, terwijl er niemand van de werkvloer gehoord is. Wij vinden dit opmerkelijk, omdat leerkrachten degenen zullen zijn, die de zaken waarover gesproken wordt, zullen moeten uitvoeren.
Als M.R. willen wij een signaal geven dat wij het van belang vinden dat leerkrachten en ouders, als mede-eigenaar van het product en proces. hierin gekend en gehoord worden.
André en Roger zullen een brief hierover aan het bestuur opstellen.
Auke wordt gevraagd om in de G.M.R. aan te kaarten of deze visie ook bij andere scholen leeft.
We vragen ons af in hoeverre er toestemmingsrecht van de G.M.R. nodig is voor een dergelijke
verstrekkende beleidsverandering

5. Campus
Er zijn verschillende enquêtes voor ouders en diverse bedrijven gehouden over de realisatie van de campus van de International School. Ook zijn er gesprekken met de gemeente geweest over de haalbaarheid van dit voornemen.
Er zijn drie scenario’s:
1. een primary and een secundary school in de Schuytgraaf met gebruik van de faciliteiten van het Integraal Kindcentrum (I.K.C.)
2. een gebouw voor 500 leerlingen waarbij de diverse faciliteiten in het gebouw zelf zijn.
3. een tweetalige basisschool; deze school heeft zowel een Nederlandse als een internationale afdeling.
Het is moeilijk om een prognose te geven van het aantal leerlingen dat gaat komen.
De kosten voor het gebouw zullen hoog zijn.
Tot nu gebruiken we de fees voor onderwijs, kan dit zo blijven?
De gemeente Arnhem schenkt tien jaar lang 350.000 euro. De provincie Gelderland draagt eenmalig 3 miljoen bij. Ook hebben diverse bedrijven sponsorgeld toegezegd.
In juni zal er een beslissing genomen worden.

6 Communicatie naar ouders en collega’s over de MR (website).
Wil heeft bijna alles klaar om een info pagina te plaatsen voor de Nederlandse afdeling.
Voor de I.S. komt er een pagina waar de leden van de MR zich voorstellen.

7. Afsluiting
Er wordt gevraagd wat de visie van de school is over een continurooster.
Jack geeft aan dat er zowel voordelen als nadelen zijn. We hebben nog geen duidelijke mening over dit onderwerp. De ouder-enquête wordt samengevat en besproken. Er zal met ouders over gecommuniceerd worden.
Het onderwerp wordt ook nog besproken in de M.R. We hebben instemmingsrecht.
De voorzitter sluit de vergadering.

Notulen MR vergadering Aletta Jacobsschool

Vergadering: 2e MR vergadering 2013-2014

Datum/aanvang: dinsdag 26-11- 2013, 19.30 uur
Locatie: koffiekamer dr. Aletta Jacobsschool
Voorzitter: Wil Tuit
Notulist: Marian Andela
Verder aanwezig: Jack van de Beek, , André Nijland ,
Paula Ratliff, Christiane Waterson, Mary Webster
Afwezig met bericht: Roger Palmen,Heidi Wiggers, Monique van der Kar

1.Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen vergadering 24-09-2013
De notulen worden goedgekeurd.

3.Post
Het MR magazine ligt ter inzage.

4. Mededelingen
-Voorzitter:
• Aan iedereen van M.R. de vraag om een foto en wat informatie aan te leveren voor de nieuwe website.
-Directie:
• de verbouwing:
Het gedeelte van de school dat verbouwd is, werd officieel geopend. De wethouder van onderwijs Luuk van Geffen was hierbij aanwezig.
Er is overleg met de overige scholen van de Krakeling geweest over de wensen voor de rest van de verbouwing. Deze week is er hierover een bijeenkomst met de architect en iemand van het schoolbestuur en van de gemeente geweest. De gezamenlijke besturen proberen een lumpsumbedrag van 2 miljoen euro te krijgen voor de renovatie. Dit zou dan in eigen beheer plaatsvinden.
• Volgende week komen er camera’s bij de verschillende ingangen. Dit is een gift van een ouder van onze school.
• de campus:
Er zijn plannen om een campus te bouwen voor de I.S. leerlingen van het basis- en het voortgezet onderwijs. Het is nog niet zeker of deze plannen gerealiseerd gaan worden.
De gemeente Arnhem heeft 3,5 miljoen euro toegezegd, verdeeld over een periode van 10 jaar.
Er is een verzoek aan de provincie gedaan om eveneens 3,5 miljoen euro te schenken. Hierover zal in januari beslist worden.
De totale kosten worden geschat op 10 tot 12 miljoen euro.
Twee weken geleden kwam er een afvaardiging van de provincie, van de gemeente en van
enkele bedrijven bijeen en gaven wij een presentatie wat de I.S. is en waar deze voor staat.
We vinden het een voorwaarde dat het onderwijs aan de internationale school voor ouders nu en in de toekomst betaalbaar blijft. Zijn er voldoende leerlingen om een zelfstandige internationale school te vormen?
We vragen ons af wat belangrijker is: het geld aan een nieuw gebouw te besteden, of om dit te besteden aan goed onderwijs en aan verbeteringen van de huidige gebouwen. Er zal een keuze moeten worden gemaakt.

5. Begroting 2014
De I.S. begroting: in 2014 is er 80.000 euro minder beschikbaar, omdat de rijksbijdrage minder geworden is. Er is dus minder geld voor de formatie, enkele functies zullen in omvang terug gebracht worden. O.a. de plusleerkracht voorziening.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de fees niet verhoogd hoeven te worden. Op de begroting staan de kosten voor energie niet vermeld; deze worden betaald uit bovenschoolse gelden. De post ingehuurd personeel heeft te maken met een gedeelte van de formatie die op P-flex staat. De I.S. heeft momenteel 140 leerlingen.
De M.R. geeft een positief advies.
De begroting van de Nederlandse afdeling: het budget is omlaag gegaan, omdat de gewichtenregeling veranderd is. Er wordt niet meer naar etniciteit gekeken maar naar opleidingsniveau van de ouders. Er zijn 186 leerlingen.

6. Enquête
De respons was 20 %. De uitkomst zou representatiever geweest zijn als er meer ouders gereageerd hadden. De volgende keer bekijken we of we het op een andere manier kunnen doen. Het zou gecombineerd kunnen worden met een ouderavond, of de enquête kan op een ander moment in het jaar gehouden worden. Wanneer je mensen minder tijd geeft om te reageren, kan dit wellicht ook een hogere respons opleveren. Misschien kan er iemand helpen om ouders die de Engelse taal onvoldoende beheersen, de enquête in te laten vullen.
De enquête wordt iedere twee jaar afgenomen.

7. Afsluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.

Notulen MR vergadering Aletta Jacobsschool

Vergadering: 1e MR vergadering 2013-2014

Datum/aanvang: dinsdag 24-09- 2013, 19.30 uur
Locatie: koffiekamer dr. Aletta Jacobsschool
Voorzitter: Wil Tuit
Notulist: Marian Andela
Verder aanwezig: Jack van de Beek, Monique van der Kar, , Roger Palmen,
Paula Ratliff, Christiane Water, Heidi Wiggers, Dave Williams
Afwezig met bericht: André Nijland, Mary Webster

1.Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen vergadering 4-06-2013
De MR heeft een mailadres : mr@alettajcobsschool.nl
De nieuwe muzieklerares voor de I.S. is Christel.
De notulen worden goedgekeurd

3.Post
Er is een brief van OC&W; deze brief gaat over de werkwijze van de nieuwe samenwerkingsverbanden voor het bieden van zorg aan leerlingen.
Momenteel werken 49 schoolbesturen samen in één samenwerkingsverband.
Iedere school wordt in een zorgprofiel ingedeeld; er zijn vier zgn. schoolondersteunings-profielen.
Voor augustus 2014 moet het adviesprofiel van onze school bepaald zijn.
Een MR lid kan toetreden tot de ondersteuningsplanraad.
Deze raad krijgt instemmingsrecht op regionaal niveau op de ondersteuningsplannen Passend Onderwijs van de nieuwe samenwerkingsverbanden.

4. Mededelingen
-Voorzitter:
• Heidi Geertsen is gestopt met haar werkzaamheden voor de MR.
We zijn op zoek naar een ouder van de Nederlandse afdeling, die in de MR zitting wil nemen.
-Directie:
• de verbouwing:
deze week is de nieuwe speelplaats in gebruik genomen.
De klas van Tom zal weer een gang worden. Na de herfstvakantie gaat Tom het oude lokaal van Viv gebruiken.
Er is overleg met de andere directeuren van de Krakeling. Er wordt geprobeerd een gezamenlijk lumpsumbudget te verkrijgen om de verbouwing te bekostigen.
Er komen gesprekken met een architect.
• enquête: 20 % van de ouders heeft gereageerd. We gaan bekijken welke zaken meer aandacht moeten krijgen. In de volgende MR vergadering komen we hierop terug.
Om bij een volgende enquête meer respons te krijgen zou de enquête niet meer aan het einde van het schooljaar gehouden kunnen worden, maar bv. in februari of in maart.
Een andere mogelijkheid is om een soort beloning te creëren voor het invullen van de enquête, bv. een kleurplaat, die tevoorschijn komt als de enquête ingevuld is.
• Na de herfstvakantie wordt de reception group en year 1 gesplitst.

5. Evaluatie MR 2012-2013
• Aan het begin van het vorige schooljaar hebben we een cursus gevolgd. Daardoor kregen we een beter idee van de mogelijkheden die de MR kan bieden. We zien onze taak als een kritische betrokkenheid bij het wel en wee van de school. We willen dit op een positieve manier vorm geven.
• De discussie over de FEES werd lastig gevonden, omdat er in de MR minder ouders van de I.S zijn als ouders van de Nederlandse afdeling.
Goede communicatie van de directie naar de ouders en MR leden in het geval van de verhoging van de FEES en ook bij andere onderwerpen is belangrijk, evenals het geruime tijd van tevoren verstrekken van informatie.
Hoe gaan we om met soortgelijke zaken?
Bij belangrijke onderwerpen die de I.S. aangaan, kunnen we Gill uitnodigen om bij de vergadering aanwezig te zijn.
Wanneer het een onderwerp is waarover gestemd moet worden, zal dit op de agenda vermeld worden. Op de jaarplanning staat dit eveneens vermeld.
Wanneer de FEES niet verhoogd worden, kan dit ook naar ouders gecommuniceerd worden.
• de website: Wil zal dit gaan doen, samen met iemand van de I.S..

6. Planning MR 2013-2014 en verdeling taken
28 november wordt 26 november.
15april :8 april.
6 februari: 4 februari,
12 juni: 10 juni
Wil maakt een nieuw overzicht.
Wie wil het voorzitterschap overnemen van Wil?
Er is ook een lid voor de GMR nodig.

7.Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering.