Aanmelden weekbrief!

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen? Mailt u dan naar
info@alettajacobsschool.nl met de volgende gegevens:


 • Naam ouder(s)
 • Naam kind(eren)
 • Groep kind(eren)
 • Welk e-mailadres
Kalender
<< jun 2017 >>
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Reglementen en statuut MR

 

Mei 2012

 

Medezeggenschapsreglement  

Dit is het medezeggenschapsreglement van de MR van de Dr. Aletta Jacobsschool, een school bij De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs.

 

Paragraaf 1      Algemeen

Artikel 1           Begripsbepaling

Dit reglement verstaat onder:

 1. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.2006, 658);
 2. bevoegd gezag: het bestuur van De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs in Arnhem; namens het bevoegd gezag voert de directeur van de dr. Aletta Jacobsschool besprekingen met de raad of leden van de raad.
 3. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 4. school: de scholen van De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs te Arnhem
 5. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
 6. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
 7. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
 8. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te  werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school;
 9. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, als bedoeld in artikel 3, derde  lid van de wet.

Paragraaf 2      De medezeggenschapsraad

Artikel 2           Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Artikel 3           Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 10 leden van wie

 1. 5 leden door en uit het personeel worden gekozen; en
 2. 5 leden door en uit de ouders worden gekozen.

 

Artikel 4           Onverenigbaarheden

 1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de medezeggenschapsraad.
 2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad.

 

Artikel 5           Zittingsduur

 1. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar.
 2. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond en nog maximaal 1 maal herkiesbaar.
 3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
 4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad:
  1. door overlijden;
  2. door opzegging door het lid;
  3. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is gekozen.

Paragraaf 3      De Verkiezing

Artikel 6           Organisatie verkiezingen
De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de medezeggenschapsraad. De organisatie daarvan kan de medezeggenschapsraad opdragen aan een verkiezingscommissie. De medezeggenschapsraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.

Artikel 7           Datum verkiezingen

 1. De medezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming.
 2. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van de in het eerste lid genoemde tijdstippen.

 

Artikel 8           Verkiesbare en kiesgerechtigde personen

Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad.

Artikel 9           Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
De medezeggenschapsraad stelt 2 maanden voor de verkiezingen een lijst vast van de personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan de ouders en het personeel bekend gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor gestelde termijn.

 

Artikel 10         Onvoldoende kandidaten

 1. Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de medezeggenschapsraad voor die geleding zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
 2. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.

 

Artikel 11         Verkiezing
De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke (hieronder valt ook electronische) stemming.
Artikel 12         Stemming; volmacht

 1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn geleding in de medezeggenschapsraad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
 2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen. 

Artikel 13         Uitslag verkiezingen

 1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal  stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
 2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten.

 

 

 

Artikel 14         Tussentijdse vacature

 1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de medezeggenschapsraad            tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, daarvoor als eerste in aanmerking komt.
 2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De medezeggenschapsraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat.
 3. Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de medezeggenschapsraad voor die geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezing. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van overeenkomstige toepassing. 

Paragraaf 4      Algemene taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad

Artikel 15         Overleg met bevoegd gezag

 1. Het bevoegd gezag en de medezeggenschapsraad komen bijeen, indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door de medezeggenschapsraad, een geleding van de medezeggenschapsraad of het bevoegd gezag.
 2. Indien tweederde deel van de leden van de medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk.

Artikel 16         Initiatief bevoegdheid medezeggenschapsraad

 1. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
 2. Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de medezeggenschapsraad.
 3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de medezeggenschapsraad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de medezeggenschapsraad.
 4. Indien tweederde deel van de leden van de medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking en overleg met elke geleding afzonderlijk.

Artikel 17         Openheid, onderling overleg en gelijke behandeling

 1. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school.
 2. De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.
 3. De medezeggenschapsraad doet aan alle bij de school betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem overleg te voeren.

 

Artikel 18         Informatieverstrekking

 1. De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
 2. De medezeggenschapsraad ontvangt in elk geval:
  1. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
  2. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit ’s Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;
  3. jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair onderwijs;
  4. de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
  5. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen, een en ander met inachtneming van de privacy van het personeel, ouders en leerlingen;
  6. ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de school werkzame personen en de leden van het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;
  7. tenminste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is belast met het toezicht op het bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;
  8. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
 3. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de medezeggenschapsraad wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de medezeggenschapsraad aangeboden. Daarbij verstrekt het bevoegd gezag de beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor het personeel, ouders en leerlingen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen. 

Artikel 18a       Voordrachtsrecht lid raad van toezicht

De medezeggenschapsraad wordt, op grond van artikel 17a lid 2 van de Wet op het primair onderwijs, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één van de leden van de raad van toezicht, tenzij het bevoegd gezag een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingesteld.

 

Artikel 19         Jaarverslag

 1. De medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen.
 2. De medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden op een algemeen toegankelijke plaats op de school ter inzage wordt gelegd.

 

Artikel 20         Openbaarheid en geheimhouding

 1. De vergadering van de medezeggenschapsraad is openbaar, tenzij over           individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.
 2. Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van de medezeggenschapsraad in het geding is, kan de medezeggenschapsraad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De medezeggenschapsraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
 3. De leden van de medezeggenschapsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de medezeggenschapsraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
 4. Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
 5. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de raad, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met de school.

 

Paragraaf 5      Bijzondere bevoegdheden medezeggenschapsraad

Artikel 21         Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:

 1. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 2. vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan;
 3. vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
 4. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
 5. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;
 6. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;
 7. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
 8. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs;
 9. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs.

 

Artikel 22         Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot:

 1. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24 onderdeel c van dit reglement;
 2. beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelfstandiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
 3. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
 4. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
 5. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;
 6. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
 7. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
 8. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede de vaststelling of wijziging van het managementstatuut;
 9. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen;
 10. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;
 11. regeling van de vakantie;
 12. het oprichten van een centrale dienst;
 13. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;
 14. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school;
 15. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs wordt georganiseerd;
 16. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan.

 

Artikel 23         Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding

Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de medezeggenschapsraad dat door het personeel is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:

 1. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit tot een aangelegenheid als bedoeld artikel 21, onder i, of in artikel 22, onder b,c,d en l[1] van dit reglement;
 2. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;
 3. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;
 4. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;
 5. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;
 6. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;
 7. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;
 8. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;
 9. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie;
 10. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging;
 11. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;
 12. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 13. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;
 14. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;
 15. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
 16. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeen gekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;
 17. vaststelling of wijziging van de regeling inzake de faciliteiten, voor zover die betrekking heeft op het personeel.

 

 

 

 

 

 

Artikel 24         Instemmingsbevoegdheid oudergeleding
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de medezeggenschapsraad dat door de ouders is gekozen, voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:

 1. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als hiervoor bedoeld in artikel 21, onder i, of artikel 22, onder b, c, d en l;[2]
 2. verandering van grondslag van de school of omzetting van de school of een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
 3. vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen wordt gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan;
 4. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen;
 5. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut of leerlingstatuut;
 6. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;
 7. vaststelling van de schoolgids;
 8. vaststelling van de onderwijstijd;
 9. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
 10. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de activiteiten die buiten de voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
 11. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders;
 12. vaststelling of wijziging van de faciliteitenregeling zoals bedoeld in artikel 28 van de wet, voor zover die betrekking heeft op ouders en leerlingen.

 

Artikel 25         Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden

 1. De bevoegdheden op grond van de artikelen 21 tot en met 24, zijn niet van toepassing, voor zover:  
  1. de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet gegeven voorschrift;  
  2. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 37 en 38 van de Wet op het primair onderwijs voor zover het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling aan het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad over te laten.
 2. De bevoegdheden van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.

 

Artikel 26         Termijnen

 1. Het bevoegd gezag stelt de medezeggenschapsraad of die geleding van         de medezeggenschapsraad die het aangaat in zes weken waarbinnen een schriftelijke standpunt uitgebracht dient te zijn over de voorgenomen besluiten met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van dit reglement.
 2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per geval, op gemotiveerd verzoek van de medezeggenschapsraad dan wel die geleding van de medezeggenschapsraad die het aangaat, worden verlengd.
 3. Het bevoegd gezag deelt onverwijld schriftelijk mee of de termijn al dan niet wordt verlengd en indien nodig voor welke termijn de verlenging geldt.

Paragraaf 6      Inrichting en werkwijze medezeggenschapsraad

Artikel 27         Verkiezing voorzitter en secretaris

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
 2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in rechte.

 

Artikel 28         Uitsluiting van leden van de medezeggenschapsraad

 1. De leden van de medezeggenschapsraad komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.
 2. De medezeggenschapsraad kan tot het oordeel komen, dat een lid van de medezeggenschapsraad de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, indien het betrokken lid;
  1. hetzij ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet en van het medezeggenschapsreglement;
  2. hetzij de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden;
  3. hetzij een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de medezeggenschapsraad.
 3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de medezeggenschapsraad met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden besluiten het betreffende lid te wijzen op zijn verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de medezeggenschapsraad.
 4. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding, waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste tweederde deel besluiten het lid van de medezeggenschapsraad uit te sluiten van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad voor de duur van ten hoogste drie maanden.
 5. De medezeggenschapsraad pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval van een voornemen als bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de geleding waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, rekeninghoudend met de vertrouwelijkheid van
  gegevens.
 6. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
 7. Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen,          dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman.

 

Artikel 29         Indienen agendapunten door personeel, ouders en leerlingen

 1. Het personeel, de ouders en de leerlingen van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de medezeggenschapsraad te plaatsen.
 2. De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager of het onderwerp of voorstel al dan niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst, alsmede wanneer de vergadering zal plaatsvinden.
 3. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen, die een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben ingediend, schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of voorstel door de medezeggenschapsraad.

Artikel 30         Raadplegen personeel, ouders en leerlingen
De medezeggenschapsraad dan wel een geleding van die raad kan besluiten, alvorens een besluit te nemen met betrekking tot een voorstel van het bevoegd gezag over de aangelegenheden, zoals bedoeld in artikel 21 tot en met 24 van dit reglement, het personeel, de ouders of de leerlingen over dat voorstel te raadplegen.

 

Artikel 31         Huishoudelijk reglement

 1. De medezeggenschapsraad stelt, met inachtneming van de voorschriften van het medezeggenschapsreglement en de wet, een huishoudelijk reglement vast.
 2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
  1. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
  2. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
  3. de wijze van opstellen van de agenda;
  4. de wijze van besluitvorming;
  5. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen.
 3. De medezeggenschapsraad zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd gezag.

 

Paragraaf 7      Regeling (andere) geschillen

Artikel 32         Aansluiting geschillencommissie
De school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), postbus 85191, 3508 AD Utrecht  info@onderwijsgeschillen.nl  www.onderwijsgeschillen.nl

Artikel 33a       Geen reactie op standpunt of voorstel

Indien het bevoegd gezag niet binnen drie maanden een reactie als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de wet heeft uitgebracht op een door de medezeggenschapsraad gedaan voorstel of kenbaar gemaakt standpunt als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet, kan de medezeggenschapsraad binnen twee weken na het verstrijken van de termijn de geschillencommissie verzoeken een termijn vast te stellen waarbinnen het bevoegd gezag alsnog een zodanige reactie dient uit te brengen.

 

Artikel 33b       Onvoldoende gemotiveerde reactie

Indien het bevoegd gezag naar het oordeel van de medezeggenschapsraad een onvoldoende met redenen omklede reactie als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de wet heeft uitgebracht op een door de medezeggenschapsraad gedaan voorstel of kenbaar gemaakt standpunt als bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet, kan de medezeggenschapsraad de reactie ter beoordeling aan de geschillencommissie voorleggen en deze verzoeken een termijn vast te stellen waarbinnen het bevoegd gezag alsnog een zodanige reactie dient uit te brengen.

 

Paragraaf 8      Optreden namens het bevoegd gezag

Artikel 34         Personeelslid voert overleg

 1. Namens het bevoegd gezag voert de directeur van de dr. Aletta Jacobsschool het overleg, als bedoeld in dit reglement, met de medezeggenschapsraad.
 2. Op verzoek van de medezeggenschapsraad of op verzoek van het personeelslid, als genoemd in het eerste lid, kan het bevoegd gezag besluiten dat personeelslid te ontheffen van zijn taak om een bespreking namens het bevoegd gezag te voeren.
 3. Op verzoek van de medezeggenschapsraad voert het bevoegd gezag in bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de medezeggenschapsraad.

 

Paragraaf 9      Overige bepalingen

Artikel 35         Voorzieningen

 1. Het bevoegd gezag staat de medezeggenschapsraad het gebruik toe van de voorzieningen, waarover het kan beschikken en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
 2. Het bevoegd gezag werkt de faciliteiten voor de leden van de medezeggenschapsraad, zoals bedoeld in de wet, nader uit in het medezeggenschapsstatuut.

 

Artikel 36         Rechtsbescherming
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de personen die staan of gestaan hebben op een lijst van kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, alsmede de leden en de gewezen leden van de medezeggenschapsraad niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school.

Artikel 37         Wijziging reglement
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de mezeggenschapsraad en stelt het gewijzigde reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de medezeggenschapsraad heeft verworven.

 

Artikel 38         Citeertitel; inwerkingtreding

 1. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘reglement medezeggenschapsraad voor de Dr. Aletta Jacobsschool, een school bij De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs in Arnhem.
 2. Dit reglement treedt in werking met ingang 1 december 2012

 

 

 

 


[1] artikel 21 i (verzelfstandiging nevenvestiging/dislocatie), artikel 22 b (beëindiging), c (duurzame samenwerking), d (deelneming experiment), l (centrale dienst).

2 artikel 21 i (verzelfstandiging nevenvestiging/dislocatie),  artikel 22 b (beëindiging), c (duurzame samenwerking), d (deelneming experiment), l (centrale dienst).

 

Medezeggenschapsstatuut van de dr. Aletta Jacobsschool te Arnhem

 

Het bestuur van de dr. Aletta Jacobsschool (rechtspersoon) en de medezeggenschapsraad, MR, van de school hebben overlegd over de toepassing van de WMS. Ze hebben daarbij hun verwachtingen uitgesproken over de mogelijkheden die deze wet biedt ter versterking van de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.

Het bestuur en de medezeggenschapsraad leggen hierbij hun visie op de medezeggenschap vast en maken concrete afspraken over de communicatie over en weer en de informatieverstrekking aan alle bij de school betrokken personen, zoals hierna vermeld.

De medezeggenschapsraad heeft met tenminste tweederde meerderheid ingestemd met het medezeggenschapsstatuut. Het medezeggenschapsstatuut gaat in op 1 december.

Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen

 

Artikel 1           Begripsbepalingen

 

 1. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658)

bevoegd gezag:

 1.  het bestuur van De Basis, stichting voor openbaar primair onderwijs te Arnhem; namens het bevoegd gezag: de directeur van de dr. Aletta Jacobsschool.
 2. raad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3 van de wet
 3. organisatie: de gehele onderwijsinstelling (bestuur, directie en school)
 4. geleding: de gezamenlijke leden in een raad, behorende tot de groep personeel of de groep ouders;
 5. statuut: het medezeggenschapsstatuut van deze school.

 

 

Artikel 2           Aard en werkingsduur

 

 1. Het statuut treedt in werking op 1 december en heeft een werkingsduur van twee jaar.
 2. Drie maanden voordat de termijn in het voorgaande lid is afgelopen treden de raad en het bevoegd gezag in overleg over het evalueren, actualiseren en bijstellen van het statuut.
 3. Bevoegd gezag en raad kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het verloop van genoemde termijn.
 4. Een voorstel van het bevoegd gezag tot  wijziging van het statuut behoeft de instemming van tweederde meerderheid van de leden van de raad.

Hoofdstuk 2  Inrichting van de medezeggenschap

Artikel 3           Medezeggenschapsorgaan

 

 1. In de dr. Aletta Jacobsschool is een raad ingesteld.
 2. De raad bestaat uit 5 leden gekozen uit en door het personeel en 5 leden gekozen uit en door de ouders.
 3. Namens het bevoegd gezag voert de directeur besprekingen met de raad of leden van de raad.

Artikel 3.1       

1.   Bij De Basis is een GMR ingesteld. De GMR bestaat uit 17 leden gekozen door de personeelgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onder het bestuur ressorterende scholen en 17 leden gekozen door de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden van de onder het bestuur ressorterende scholen.

2.  Namens het bevoegd gezag voert de algemeen directeur besprekingen met de GMR of leden van de GMR.

 

Hoofdstuk 3  Informatievoorziening

Artikel 4           Informatie van het bevoegd gezag aan de raad en de geledingen

 1. Jaarlijks verschaft het bevoegd gezag schriftelijk tenminste de volgende informatie aan de raad:
  1. de begroting van de organisatie en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
  2. aan het begin van het schooljaar de gegevens met betrekking tot:
   – de samenstelling van het bevoegd gezag;
   – de organisatie binnen de school;
   – het managementstatuut;
   – de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid;
  3. voor 1 mei: de berekening die ten grondslag ligt aan de overheidssubsidie;
  4. voor 1 juli: het jaarverslag van de organisatie.
 2. Tijdig ontvangt de medezeggenschapsraad, al dan niet gevraagd, alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Daartoe behoren in ieder geval:

–   de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;

–   elk oordeel van de klachtencommissie waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen.

 1. De informatie wordt op een zodanig tijdstip verstrekt, dat alle leden van de raad een redelijke tijd voor de vergadering kennis kunnen nemen van de stukken, en zo nodig deskundigen kunnen raadplegen.

Artikel 5           Wijze waarop het bevoegd gezag informatie verschaft

 1. Het bevoegd gezag stelt de in het voorgaande artikel bedoelde informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale weg, ter beschikking aan de raad.
 2. Alle verkregen informatie is in principe openbaar.

Artikel 6           Wijze waarop de raad informatie verstrekt en ontvangt

 1. De raad en zijn geledingen informeren hun achterban in de regel binnen 14 dagen na de vergadering over hetgeen er is besproken in de raad of in het overleg met het bevoegd gezag.
 2. De secretaris van de raad informeert de overige leden over alle binnengekomen brieven en reacties, en beslist in overleg met de voorzitter of een reactie moet worden gegeven.
 3. De vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar.
 4. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt, waar mogelijk en wenselijk eveneens langs digitale weg.

Artikel 7           Communicatie binnen de school

 1. De medezeggenschapsraad  en de eventueel uit die raden voortkomende groepsmedezeggenschapsraden, deelraad, themaraad, en de geledingen van al deze raden, informeren elkaar ongevraagd volledig en helder over hun standpunten, werkwijzen en procedure afspraken met het bevoegd gezag. Verslagen van bijeenkomsten worden, zo nodig onder voorbehoud van goedkeuring, direct verspreid.
 2. Op verzoek van een van de raden als bedoeld in het eerste lid verstrekt een raad direct alle en volledige informatie over bepaalde aangelegenheden, voor zover deze niet onderhevig zijn aan afspraken over geheimhouding.
 3. De informatie wordt waar mogelijk schriftelijk verstrekt. Het is wenselijk maximaal gebruik te maken van elektronische middelen.
 4. Informatie wordt in principe verstrekt aan de secretaris van de raad en bij diens ontstentenis aan de voorzitter van de raad. Aan de leden van de raad wordt een overzicht gegeven van de verstrekte informatie. Eenieder heeft de mogelijkheid de informatie in te zien en bespreking ervan te vragen in de raad.

Hoofdstuk 4  Faciliteiten

Artikel 8           Faciliteiten afgesproken in onderling overleg

 1. De raad kan gebruik maken van voorzieningen waarover het bevoegd gezag beschikt en die de raad redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taak.
 2. De kosten voor de medezeggenschapsactiviteiten met inbegrip van het bijwonen van vergaderingen van de raad zelf, worden gedragen door het bevoegd gezag.
  Onder deze activiteiten worden mede begrepen:
  – scholing van de leden van de raad;
  – het inhuren van deskundigen;
  – het voeren van rechtsgedingen;
  – het informeren en raadplegen van de achterban.
  Voorwaarde is, dat het bevoegd gezag vooraf in kennis wordt gesteld van het activiteitenplan of het concrete voornemen van de raad.
 3. De personeelsleden in de raad hebben vrijstelling van hun reguliere taken voor 60 uur, tot uitdrukking komend in het taakbeleid.
 4. Ten aanzien van de faciliteiten voor de ouderleden zijn de volgende afspraken gemaakt:
  De ouderleden van de raad kunnen gebruik maken van voorzieningen waarover het bevoegd gezag beschikt en die zij redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak.

 

Mei 2012